post

Regulamin konkursu „Obstaw grupę GKS-u Tychy w losowaniu CHL”

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Obstaw grupę GKS-u Tychy w losowaniu CHL”.
  Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Planet of Hockey, CCM i Sportowe Karty.
 2.  Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Planet of Hockey na Facebook-u https://www.facebook.com/PlanetOfHockey/w dniach 20.05 – 22.05.2019 r. (do godziny 15:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
  b) nie jest pracownikiem Planet of Hockey, CCM i Sportowych kart,
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika Planet of Hockey, CCM i Sportowych Kart.
  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 3. Uczestnik musi polubić post konkursowy na Facebook-u Planet of Hockey.
 4. Pod postem konkursowym wytypować 3 rywali GKS-u Tychy oraz grupę, w której będą rywalizować.
 5. Poprawnie wytypowana drużyna to 3 punkty, a wytypowana grupa – 2.
 6. W przypadku braku osoby, która idealnie wytypuje grupę, a także rywali tyszan, nagrody powędrują do osoby, która była najbliższej.
 7. W przypadku kilku Uczestników z tą samą liczbą punktów, liczy się kolejność zgłoszeń.
 8. Każdy Uczestnik może wytypować tylko jeden zestaw rywali i grupę.
 9. Odpowiedzi nie mogą być edytowane. Zmianę typu Uczestnik musi podać w odpowiedzi na swój poprzedni komentarz, do 22.05.2019 do godziny 15:00.

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 1 miejsce: gadżety Planet of Hockey, koszulka z serii Super Tacks AS1 oraz pakiet Sportowych Kart.
 2. Zdobywcą nagród w Konkursie jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na Facebook-u Planet of Hockey, wytypuje poprawnie rywali tyszan w CHL oraz grupę, w której będą rywalizować. W przypadku braku osoby, która idealnie wytypuje grupę, a także rywali tyszan, nagrody powędrują do osoby, która była najbliższej. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 3. Laureat konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook dzień po zakończeniu Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć do 27.05.2019 do godz. 12:00, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Planet of Hockey, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Planet of Hockey.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • § 5
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.planetofhockey.com .