Regulamin konkursu - Wytypuj wynik finału Mistrzostw Świata
  Added 4 months ago   Skomentuj
Jacek Kopciński fot. Planet of Hockey
Regulamin konkursu Wytypuj wynik finału Mistrzostw Świata.

REGULAMIN KONKURSU


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wytypuj wynik finału Mistrzostw Świata”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Planet of Hockey.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na grupie „Fani hokeja w Polsce” na Facebook-u https://www.facebook.com/groups/fanihokeja w dniu 28.05.2023 (do godziny 19:00).


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem Planet of Hockey

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Planet of Hockey.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Pod postem konkursowym wytypować wynik meczu finałowego Mistrzostw Świata. Poprawnie wytypowany wynik musi jednoznacznie wskazywać zwycięzcę meczu (remis nie będzie brany pod uwagę).

4. Każdy Uczestnik może wytypować tylko jeden wynik.

Odpowiedzi nie mogą być edytowane. Zmianę typu Uczestnik musi podać w odpowiedzi na swój poprzedni komentarz, do 28.05.2023 r. do godziny 19:00.


§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

- Oficjalny krążek Mistrzostw Świata 2023 w hokeju na lodzie w Finlandii i na Łotwie.

2. Zdobywcą nagród w Konkursie jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na grupie „Fani hokeja w Polsce” na Facebooku, jako pierwszy wytypuje poprawnie wynik meczu finałowego Mistrzostw Świata.

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook do 5 dni roboczych od zakończeniu Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć do 10.06.2023 do godziny 12:00, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Planet of Hockey, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Planet of Hockey.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.planetofhockey.com.


© 2023 PlanetOfHockey.com

O nas  |  Redakcja  |  Kontakt
Powered by